III Edycja 2020

OPIS PROJEKTU

Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej obejmuje dwie części szkolenia. Część teoretyczną realizowaną przez uczelnie zgodnie z opracowanym przez Ministra Obrony Narodowej programem szkoleniowym oraz część praktyczną (ćwiczenia wojskowe) organizowaną przez Ministra Obrony Narodowej.

Program nauczania obejmował będzie ok. 30 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbędą się w formie wykładów. Wiedzę z zakresu realizacji misji SZ RP (zasadnicze zadania), otoczenia międzynarodowego w aspekcie militarnym, zależności pomiędzy elementami systemu obronnego RP (cywilny i demokratyczny nadzór nad siłami zbrojnymi, w tym zwierzchnictwo) oraz umocowania prawnego zależności w ramach Sił Zbrojnych RP (podwładny - przełożony, dyscyplina wojskowa, odpowiedzialność karna i materialna).

Po zaliczeniu części teoretycznej student ochotnik po złożeniu wniosku do organów wojskowych otrzyma kartę powołania na ćwiczenia wojskowe - część praktyczną programu, która będzie realizowana w wytypowanych jednostkach wojskowych, jednostkach szkolnictwa wojskowego oraz ośrodkach szkoleniowych SZ RP w okresie tzw. przerwy wakacyjnej, w dwóch turach po 6 tygodni każda.

Każda tura z kolei składa się z dwóch modułów:
- moduł szkolenia podstawowego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i złożeniem przysięgi,

  • Za dzień szkolenia poligonowego student - ochotnik, jak każdy szeregowy, otrzyma 104,03 zł.

-  moduł szkolenia podoficerskiego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy.

  • Za dzień szkolenia poligonowego student otrzyma - jak dla starszego szeregowego 107,67 zł,
  • Za dzień szkolenia poligonowego student otrzyma - jak dla kaprala rezerwy 118,62 zł.

Program przewiduje także docelowo uruchomienie modułu oficerskiego, a w takim wypadku, absolwenci będą mogli rozpocząć szkolenie wojskowe na studiach od razu od modułu podoficerskiego. Szkolenie w ramach modułu oficerskiego będzie realizowane w formie kursu przygotowującego do egzaminu na oficera. Struktura szkolenia obejmie postępowanie kwalifikacyjne oraz szkolenie teoretyczne, realizowane w uczelniach, w tym wojskowych oraz szkolenie praktyczne realizowane w jednostkach szkolnictwa wojskowego lub jednostkach wojskowych. Zakłada się, iż studenci którzy ukończą kurs przygotowujący do egzaminu na oficera z wynikiem pozytywnym, po uzyskaniu wykształcenia wyższego, zostaną skierowani do wyższej uczelni wojskowej na egzamin oficerski.

Do projektu przystąpić będzie mógł student (studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) uczelni publicznej i niepublicznej dowolnego roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie. W pierwszej kolejności odbędzie się szkolenie w ramach części teoretycznej, który to moduł szkolenia będzie musiał być zrealizowany w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r. Zasadniczym celem części teoretycznej będzie opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu tematyki wojskowej niezbędnej do odbycia szkolenia w warunkach poligonowych. Organizatorem procesu dydaktycznego, obejmującego przedmioty z zakresu obronności i wiedzy wojskowej będzie Rektor uczelni, w której realizowany będzie proces teoretycznego szkolenia wojskowego.

Legia Akademicka plakat informacyjny