IV Edycja 2021

STUDENCI LEGII AKADEMICKIEJ W 10 BRYGADZIE KAWALERII PANCERNEJ W ŚWIĘTOSZOWIE.

Podczas wizyty nasi studenci z Legii Akademickiej w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Świętoszowie mieli możliwość skorzystania z symulatora Śnieżnik oraz przećwiczyli niezbędne elementy topografii jak również poznali zasady łączności wojskowej, która jest niezbędna w funkcjonowaniu Kawalerii. Dodatkowo podczas wizyty odbyły się ćwiczenia praktyczne, takie jak: rzut granatem ćwiczebnym oraz samodzielne rozkładanie broni. Po zajęciach praktycznych odbyła się wizyta w parku maszyn, gdzie studenci mieli możliwość zapoznania się pojazdami oraz ich parametrami.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy kolejny raz została wybrana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki do organizacji programu "Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej".

Zainteresowanym przypominamy, że do programu przystąpić mogą studenci:
- studiów pierwszego stopnia,
- studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

KAŻDEJ uczelni publicznej i niepublicznej dowolnego roku studiów, posiadający obywatelstwo polskie.
Zapraszamy do udziału w dwóch modułach : module podstawowym oraz module podoficerskim.

Rekrutacja trwa do 23 marca 2021 (termin nieprzekraczalny)!
Zgłoszenia do programu
 odbywają się z wykorzystaniem - link - formularza internetowego

Dodatkowo WNIOSEK do programu, po jego wypełnieniu, należy: własnoręcznie, czytelnie podpisać i dostarczyć do pokoju nr 3 budynek A (Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych) lub wypełniony wniosek można wysłać na adres: PWSZ im. Witelona w Legnicy ul. Sejmowa 5a 59 - 220 Legnica z dopiskiem Legia Akademicka.
Wniosek musi zostać dostarczony przed dniem 20 marca 2021
Wniosek do programu znajduje się pod linkiem: pobierz plik
Wszelkie zapytania proszę kierować pod adres : legiaakademicka@collegiumwitelona.pl

Szczegóły projektu
Ministerstwo Obrony Narodowej realizuje od 2017 roku program ochotniczego szkolenia wojskowego studentów ?Legia Akademicka". Organizatorem części teoretycznej modułu podstawowego i podoficerskiego szkolenia, obejmującej m.in. przedmioty z zakresu obronności i wiedzy wojskowej jest rektor uczelni, który złożył deklarację udziału jego uczelni w programie. Obecnie trwa IV edycja programu. W tym roku pojawi się dodatkowo moduł oficerski, który w całości razem z częścią teoretyczną zrealizuje Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

Teoria i praktyka
Program ochotniczego szkolenia studentów w ramach Legii Akademickiej składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i opracowany został w Sztabie Generalnym WP.
Teoria modułu podstawowego oraz podoficerskiego obejmuje zajęcia z wykładowcami uczelni lub instruktorami z jednostek wojskowych w formie wykładów i pokazów jak również kilkanaście kursów samokształcenia studentów zamieszczonych na platformie e-learningowej, specjalnie przygotowanej na potrzeby programu przez Regionalne Centrum Informatyki w Krakowie. Szeregowi oraz starsi szeregowi rezerwy aplikujący na sam moduł podoficerski nie muszą realizować zajęć teoretycznych. Kursanci modułu oficerskiego muszą po zakwalifikowaniu się zrealizować zajęcia e-learningowe. Studenci realizujący moduł podstawowy oraz podoficerski po odbyciu i zaliczeniu części teoretycznej ochotniczo składają do komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwego dla ich miejsca zamieszkania wniosek o powołanie w trybie ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych. Część praktyczna programu trwa trzy lub sześć tygodni, w zależności od udziału studenta w jednym lub obu modułach tego szkolenia, tj. w module podstawowym lub module podoficerskim. Realizowana jest ona podczas przerwy wakacyjnej na terenie jednostek wojskowych w warunkach skoszarowania. Moduł szkolenia podstawowego (3 tygodnie szkolenia) zakończony jest egzaminem i złożeniem przysięgi wojskowej - uzyskanie statusu szeregowego rezerwy. Moduł szkolenia podoficerskiego (3 tygodnie szkolenia) zakończony jest egzaminem i mianowaniem na stopień podoficera (kaprala) - uzyskanie statusu podoficera rezerwy.

MODUŁ OFICERSKI

MODUŁ OFICERSKI LEGII AKADEMICKIEJ 2020/2021
MASZ CZAS NA WYSŁANIE DOKUMENTÓW TYLKO DO 28 LUTEGO!

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w marcu. W tegorocznej edycji programu Legia Akademicka pojawi się dodatkowo moduł oficerski. Moduł oficerski będzie składał się z części teoretycznej oraz praktycznej. Kandydaci na oficerów zarówno teorię jak i praktykę odbędą w letnie wakacje studenckie. Łącznie 47 dni szkoleniowych, z których 21 realizowanych będzie wyłącznie w Akademii Wojsk Lądowych. Studenci odbędą zajęcia wynikające ze Standardu Kształcenia Wojskowego opracowanego dla oficerów.
Następne 23 dni szkolenia spędzą w wytypowanych jednostkach szkolnictwa wojskowego lub centrach szkolenia, gdzie nabywać będą wiedzę i umiejętności specjalistyczne w praktyce. Ostatnie 3 dni wrócą do AWL, gdzie przystąpią do egzaminu. Po zdaniu egzaminu oficerskiego każdy ze szkolonych zostanie mianowany na stopień podporucznika rezerwy. Zanim to jednak nastąpi, każdy będzie musiał spełnić kilka wymogów formalnych, z których najważniejszy to dostarczenie dyplomu magistra. Na przekazanie dokumentacji będzie miał około 2-3 miesiące. W module oficerskim mogą uczestniczyć absolwenci trzech poprzednich edycji, którzy mają za sobą ukończony moduł podoficerski. Mogą do niego zapisać się również studenci, którzy nie uczestniczyli dotychczas w programie, ale są podoficerami rezerwy. O przyjęciu do programu decydować będzie komisja powołana przez dyrektora Biura do spraw Programu "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej", a jednym z kryteriów naboru będzie wykształcenie, na które aktualnie jest największe zapotrzebowanie w Siłach Zbrojnych. Pełną informację znajdziesz też w Decyzji Nr 164/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów "Legia Akademicka" (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 190).

Aby zgłosić swoją kandydaturę, musisz:
1. Uzupełnić wniosek (do pobrania).
2. Do wniosku dołączyć oświadczenie RODO (do pobrania) oraz kopie dokumentów potwierdzających Twoje dodatkowe kompetencje - oryginały do wglądu zabierz ze sobą na rozmowę kwalifikacyjną.
3. Zgromadzoną dokumentację wysłać na adres:
Biuro do spraw Programu ?Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej"
ul. Dymińska 13,
00-909 Warszawa
z dopiskiem WNIOSEK - LEGIA AKADEMICKA

Legia Akademicka plakat informacyjnyKryterium oceny nadsyłanych kandydatur do pobrania - ankieta
Moduł oficerski, podobnie jak podstawowy i podoficerski, składa z części teoretycznej oraz praktycznej. W odróżnieniu jednak od dwóch dotychczasowych modułów kandydaci na oficerów zarówno teorię jak i praktykę odbędą w letnie wakacje studenckie. To łącznie 51 dni, z których 40 realizowanych będzie wyłącznie w Akademii Wojsk Lądowych.
W ramach nauki studenci odbędą zajęcia wynikające ze Standardu Kształcenia Wojskowego opracowanego dla oficerów. Następne 11 dni szkolenia spędzą w wytypowanych jednostkach szkolnictwa wojskowego lub centrach szkolenia, gdzie szlifować będą wiedzę i umiejętności specjalistyczne w praktyce.

Na ostatnie 3 dni wrócą do AWL, gdzie przystąpią do egzaminu. Po zdaniu z sukcesem egzaminu oficerskiego oraz dostarczeniu dyplomu magistra każdy ze szkolonych zostanie mianowany na stopień podporucznika rezerwy. Ministerstwo Obrony Narodowej przywróciło ideę ochotniczego szkolenia studentów w ramach ?Legii Akademickiej". Uruchomiony przez MON program skierowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Wzorem lat 2003 -2008 szkolenie będzie dzieliło się na cześć teoretyczną - realizowaną na uczelniach w trakcie roku akademickiego oraz część praktyczną realizowaną w jednostkach, centrach i ośrodkach wojskowych.Legia Akademicka plakat informacyjny

Przed Siłami Zbrojnymi RP stoi pilne zadanie odbudowy rezerw osobowych, które zapewni większy dopływ młodszych wiekiem żołnierzy rezerwy, w szczególności oficerów i podoficerów. W tym celu na podstawie zawartego w dniu 21 grudnia 2018 r. porozumienia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z Ministrem Obrony Narodowej w sprawie realizacji programu edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza rozpoczęcie III naboru zgłoszeń do projektu "Legia Akademicka" (w roku akademickim 2019/2020).

Ochotnicze szkolenie studentów będzie odbywało się na podstawie artykułu 100 ust. 1 i 1a Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, w którym określono, iż obowiązek służby wojskowej żołnierzy rezerwy w czasie pokoju polega na odbywaniu ćwiczeń wojskowych oraz pełnieniu okresowej służby wojskowej, natomiast dla osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy obowiązek ten polega wyłącznie na odbywaniu ćwiczeń wojskowych.