Pytania i odpowiedzi

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROGRAMIE?
Aby przystąpić do programu, kandydat musi spełnić kilka warunków formalnych
- mieć obywatelstwo polskie,
- być studentem lub studentką uczelni publicznej lub niepublicznej,
- posiadać kwalifikację wojskową (kategoria zdrowia A) lub wyrazić gotowość, aby odbyć kwalifikację wojskową, być niekaranym,

GDZIE SIĘ ZGŁOSIĆ?
Aby przystąpić do programu Legii Akademickiej, najpierw należy złożyć wniosek, który można pobrać ze strony LA i złożyć (wypełniony drukowanymi literami) w dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych, budynek A pokój 3.

ZWOLNIENIE Z ODBYWANIA CZĘŚCI TEORETYCZNEJ SZKOLENIA LA DOTYCZY STUDENTÓW, którzy zgłosili się do programu "Legia Akademicka" i posiadają:
- zaświadczenia wydane przez dyrektorów szkół średnich, potwierdzające zaliczenie przedmiotu "Edukacja Wojskowa" w ramach realizowanego przez MON programu "Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych;
- studenci, będący żołnierzami rezerwy (szeregowi rezerwy i starsi szeregowi rezerwy), którzy przed rozpoczęciem studiów odbyli czynną służbę wojskową;

PO OTRZYMANIU KARTY POWOŁANIA NA ĆWICZENIA Z POWODÓW RODZINNYCH MUSZĘ ZREZYGNOWAĆ ZE SZKOLENIA. KOGO I KIEDY MUSZĘ O TYM POINFORMOWAĆ?

Legia Akademicka jest ochotniczą formą przeszkolenia wojskowego, zatem po otrzymaniu karty powołania student może zrezygnować ze szkolenia, przed wcieleniem oraz w trakcie trwania szkolenia W tym celu, w terminie 14 dni od daty otrzymania karty powołania, student musi złożyć pisemny wniosek o wycofanie karty powołania w macierzystej Wojskowej Komendzie Uzupełnień właściwej co do miejsca jego zamieszkania Po upływie 14 dni, w momencie uprawomocnienia się karty powołania, która jest decyzją administracyjną, pisemny wniosek o jej wycofanie student musi złożyć do szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego właściwego dla miejsca jego zamieszkania W trakcie szkolenia student, chcący zrezygnować ze szkolenia, składa pisemny wniosek do dowódcy jednostki wojskowej lub komendanta centrum szkolenia, w których odbywa ćwiczenia wojskowe.

GDZIE I KIEDY ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA PRAKTYCZNE? KTO JE PROWADZI?
Zajęcia praktyczne będą prowadzone w wybranych jednostkach wojskowych oraz ośrodkach szkoleniowych Sit Zbrojnych RP Zajęcia prowadzą doświadczeni instruktorzy, którzy na co dzień zajmują się podnoszeniem kwalifikacji żołnierzy zawodowych oraz szkoleniem kandydatów na żołnierzy zawodowych

CZY PRACODAWCA MUSI UDZIELIĆ Ml URLOPU NA CZAS SZKOLENIA W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ?
Studentom pracującym, na czas powołania na ćwiczenia wojskowe, pracodawca ma obowiązek udzielić urlopu bezpłatnego. Szczegółowe uprawnienia żołnierzy rezerwy powołanych na ćwiczenia wojskowe oraz obowiązki pracodawców reguluje Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku w sprawie powszechnego obowiązku obrony RP.

CZY ZA SZKOLENIE PRAKTYCZNE OTRZYMAM WYNAGRODZENIE?
Dzienna stawka uposażenia studenta odbywającego ćwiczenia wojskowe wynosi

  • dla szeregowego rezerwy - 104,03 zł,
  • dla starszego szeregowego - 107,67 zł,
  • dla kaprala rezerwy - 118,62 zł.

Wynagrodzenie to nie jest wliczane do dochodu i jest nieopodatkowane.

CZY PODCZAS SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO W JEDNOSTCE WYDAWANE SĄ PRZEPUSTKI, ŻEBY POJECHAĆ DO DOMU?
Sprawę wydawania studentom przepustek podczas odbywania ćwiczeń wojskowych szczegółowo precyzuje .Regulamin Ogólny Sił Zbrojnych RP', W uzasadnionych przypadkach losowych studentowi przysługuje urlop okolicznościowy w wymiarze od 3 do 5 dni, Żeby otrzymać urlop okolicznościowy, żołnierz musi złożyć pisemny wniosek do dowódcy danej jednostki wojskowej lub komendanta centrum szkolenia.

JAKIE WYPOSAŻENIE INDYWIDUALNE I UMUNDUROWANIE OTRZYMAM NA SZKOLENIU PRAKTYCZNYM?
Każdy student na szkoleniu praktycznym otrzyma m.in. komplet umundurowania polowego, broń, hełm, odzież ochronną, kamizelkę taktyczną.

Legia Akademicka plakat informacyjnyLegia Akademicka plakat informacyjny

 

Legia Akademicka plakat informacyjnylist do Rektora zdjęcie