VII Edycja 2024

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w Legnicy zaprasza do VII edycji  Legii Akademickiej - ochotniczego szkolenie wojskowe dla studentów i absolwentów uczelni wyższych w roku kalendarzowym 2024

Rekrutacja trwa do 13 marca 2024.

Aby przystąpić do realizowanego w Collegium Witelona programu Legii Akademickiej, modułu podoficerskiego należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, oraz pobrać, wypełnić i wysłać podpisany skan wniosku na adres: legiaakademicka@collegiumwitelona.pl w temacie wpisać: Wniosek do LA 2024.

Zajęcia teoretyczne przeprowadzone będą w trybie online. Wszelkie informacje dotyczące realizacji programu na stronie internetowej, która będzie aktywna od 2 kwietnia. 

Program składa się z dwóch części: szkolenie teoretyczne realizowane w trakcie semestru letniego oraz szkolenie praktyczne (uposażenie za 1 dzień ok. 161 zł.), w czasie przerwy semestralnej (3381 zł.)

Część pierwsza - teoretyczna w terminie od 02 kwietnia do 30 maja 2024 r. realizowana przez Uczelnię. To moduł zajęć 15 godzin w grupie nie mniejszej niż 10 osobowa z wykładowcami uczelni lub instruktorami z jednostek wojskowych w formie wykładów i pokazów, jak również kurs samokształcenia studentów zamieszczonych na platformie e-learningowej

Część druga - praktyczna od 03 lipca 2024 r.  Moduł podoficerski (trwa 21 dni), przeprowadzane na terenie jednostek wojskowych w trakcie przerwy semestralnej. Za jeden dzień kursu praktycznego uposażenie wynosi 161 zł.
Za dodatkowe szkolenie specjalistyczne jeden dzień 161 zł.

MODUŁ PODOFICERSKI

Opis projektu
Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej obejmuje dwie części szkolenia.  Część teoretyczną realizowaną przez Collegium Witelona zgodnie z opracowanym przez Ministra Obrony Narodowej programem szkoleniowym  oraz część praktyczną (ćwiczenia wojskowe) organizowaną przez Ministra Obrony Narodowej.

W ramach programu Legia Akademicka  można zrealizować praktykę studencką (dokładna informacja u opiekuna praktyk).

Zasadniczym założeniem projektu pn. „Legia Akademicka” jest przeprowadzenie przez Collegium Witelona programu szkoleń (części teoretycznej) w obszarze modułu merytorycznego tj. modułu podoficerskiego w wymiarze 15 godzin.

Do projektu przystąpić będzie mógł student (w szkoleniach w ramach grup tworzonych na danej uczelni może wziąć udział student spełniający wskazane w założeniach projektu warunki, nie będący studentem tej uczelni) studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich uczelni publicznej i niepublicznej dowolnego roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie oraz jest absolwentem, który rozpoczął Szkolenie w Szkole Legii Akademickiej, posiadając status studenta i kontynuuje to szkolenie po ukończeniu studiów. 

W pierwszej kolejności odbędą się szkolenia w ramach części teoretycznej, które muszą zakończyć się do dnia 30 maja 2023 r.

Realizacja programu

W ramach części teoretycznej realizowane na Uczelni odbędzie się szkolenia dla studentów w ramach modułu podoficerskiego – 13 godzin szkolenie programowe + 2 godziny egzamin, razem 15 godzin. 

Zaliczenie części teoretycznej na Uczelni, umożliwia złożenie do komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwego dla ich miejsca zamieszkania wniosku o powołanie w trybie ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych.  

Poza Uczelnią w ośrodkach szkoleniowych odbędzie się Moduł praktyczny szkolenia podoficerskiego, który kończy się  egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala, dając status podoficera rezerwy.  Odbędzie się ona w dwóch turnusach na terenie 27 jednostek wojskowych w całej Polsce. 

W ramach programu Legia Akademicka  można zrealizować praktykę studencką (dokładna informacja u opiekuna praktyk). 

Po ukończeniu modułu podoficerskiego można odbyć dodatkowe szkolenie specjalistyczne, np. z zakresu kryptologii i cyberbezpieczeństwa,  Żandarmerii Wojskowej, Wojsk Specjalnych, oraz stosowanie do potrzeb w innych specjalnościach.

MODUŁ PODSTAWOWY 

Studenci chcący przystąpić do modułu podstawowego zgłaszają się indywidualnie do Wojskowego Centrum Rekrutacji (dawne WKU) właściwego dla miejsca zamieszkania. Ten etap odbywa się całkowicie bez udziału Collegium Witelona.

Student biorący udział w szkoleniu otrzymuje uposażenie w wysokości ok. 6000 zł w skali miesiąca, oraz ma zapewniony nocleg wraz z wyżywieniem.

Studentów zainteresowanych uczestnictwem w Legii Akademickiej- szkoleniem podstawowym w ramach Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej (DZSW)  PROSIMY o kontakt z właściwym Wojskowym Centrum Rekrutacji 

W ramach programu Legia Akademicka  można zrealizować praktykę studencką (dokładna informacja u opiekuna praktyk). 

Moduł szkolenia podstawowego, kończy się egzaminem i jest przepustką do złożenia przysięgi wojskowej oraz uzyskaniem statusu szeregowego rezerwy. 

Pytania do koordynatora Legii Akademickiej