Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia

Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia w Collegium Witelona Uczelnia Państwowa odnosi się do wszystkich etapów i aspektów procesu dydaktycznego, uwzględniając w szczególności wszystkie formy weryfikowania efektów uczenia się na poszczególnych kierunkach studiów, osiąganych przez studenta w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz opinie interesariuszy Uczelni, a także wnioski z monitorowania karier studentów i absolwentów.